Regulamin - Hades
W piątki i soboty od godziny 18:00 nasz lokal jest dostępny wyłącznie dla Gości powyżej 18 roku życia.

Regulamin HADESPUB.PL

§ 1

 1. Regulamin określa zasady składania rezerwacji miejsc i zamówień oraz imprez firmowych i okolicznościowych, dalej zwanych „usługami”, w pubie Hades Sport pub & bowling, zlokalizowanym w kompleksie Park 79 ul. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra, zwanego dalej „lokalem”, prowadzonego przez OCX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Zimnej 1 (kod 65-001), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod numerem KRS 0000451975, NIP 9291854437, bok@grapetownhotel.pl, tel. +48 798 615 615, zwanego dalej Usługodawcą, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem hadespub.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Każdy Klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się z Usługodawcą umową na odległość ma możliwość i obowiązek zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, a także Polityki prywatności i stosowania plików cookies oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Klient potwierdza zapoznanie się z postanowieniami regulaminu oraz ich akceptację poprzez odhaczenie właściwych rubryk w Formularzu rezerwacyjnym.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez, lub do serwisu Usługodawcy treści powodujących zachwianie jego pracy, lub przeciążenie.

§ 2

 1. Rezerwacji usług dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Klient proszony jest o dokonanie wyboru terminu usługi, rodzaju usługi, ilości osób (z podziałem na osoby dorosłe i dzieci), dokonanie wyboru dań i napojów, rodzaju stolików, wystroju sali oraz – opcjonalnie – całości wybranej spośród dostępnych sal i wymienionych w Formularzu usług dodatkowych. Następnie Klient proszony jest o podanie swoich danych określonych w ust. 3 poniżej, oraz zlecenie wymaganej płatności. Formularz może przewidywać limit osób, na rzecz których dokonywana jest rezerwacja.
 2. Usługodawca organizuje następujące rodzaje imprez: imprezy okolicznościowe (takie jak urodziny, imieniny, wieczory kawalerskie i panieńskie itd.) i imprezy firmowe.
 3. Klient dokonujący rezerwacji usług jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów. Klient zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, a także wskazać czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa). Rezerwacji usług dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku REZERWUJ w Formularzu rezerwacyjnym.
 4. W przypadku chęci zarezerwowania samego stolika Klient proszony jest o dokonanie wyboru terminu i godziny rezerwacji, rodzaju stolika, a także imienia, nazwiska, adresu e-mail i złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, a także wskazania czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w § 2 ust. 3.
 5. O prawidłowo dokonanej i przyjętej rezerwacji online Usługodawca informuje, wysyłając na podany adres e-maila z potwierdzeniem. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą otrzymania jej potwierdzenia e-mailem. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 6. Rezerwacje i zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Serwis może przewidywać najpóźniejszy możliwy termin rezerwacji.
 7. Usługodawca gwarantuje dostępność zarezerwowanego stolika, o którym mowa w ust. 4, przez 15 minut po czasie, na który została dokonana rezerwacja. O ewentualnym opóźnieniu przybycia można informować, zostawiając notatkę w systemie, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@hadespub.pl lub telefonicznie (+48 68 353 70 93).
 8. Po przybyciu do lokalu Klient w ramach rezerwacji, o której mowa w ust. 1 może składać dodatkowe zamówienia. Zostaną one doliczone do rachunku wg spożycia.

§ 3

 1. Zmiana terminu dokonanej rezerwacji, o której mowa w § 2 ust. 1 jest bezkosztowa jeżeli została zgłoszona, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@hadespub.pl lub telefonicznie (+48 68 353 70 93) co najmniej 14 dni przed planowanym terminem jej realizacji. Dopuszcza się również w tym terminie wymianę zamówionej usługi na voucher kwotowy możliwy do wykorzystania w całym kompleksie Park 79 w ciągu 12 miesięcy od dnia wydania.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji, o której mowa w § 2 ust. 1 później niż 14 dni, ale wcześniej niż 7 dni przed planowaną usługą Usługodawca obciąży Klienta kosztami w wysokości 50% wartości zamówionej usługi. W przypadku anulowania później niż 7 dni przed planowaną usługą albo zmiany zakresu już opłaconej usługi Klient ponosi pełny koszt zamówionej usługi.

§ 4

 1. Przy płatności w Serwisie możliwe są następujące jej rodzaje: przelew online realizowany przez system płatności Polcard obsługiwany przez firmę FISERV Polska spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-807), Aleje Jerozolimskie 100, przelew tradycyjny, karta płatnicza, BLIK.
 2. Wszystkie podane ceny usług są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Po uprzednim zaznaczeniu w Formularzu rezerwacyjnym opcji otrzymania faktury VAT, faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez Usługodawcę całości zapłaty, fakturę VAT wystawia się Kupującemu nie później niż 21 dni roboczych. Faktura VAT jest przesyłana w formacie pdf na adres e-mail podany przez Klienta w procesie rezerwacji. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570)

§ 5

 1. W przypadku rezerwacji usługi, o której mowa w § 2 ust. 1, zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 1, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługodawca zobowiązuje się wysyłki Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 4. W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji Newslettera, poprzez wysłanie takiego żądania na następujący adres e-mail des@hadespub.pl. Rezygnacja ta jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych.

§ 6

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, takie jak siła wyższa, żałoba narodowa, dekrety rządowe uniemożliwiające realizację usługi. W przypadku zajścia konieczności odwołania rezerwacji Usługodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia i rekompensaty finansowej ponad zwrot uiszczonej ceny.
 2. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku, wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@grapetownhotel.pl. Wiadomość musi pochodzić z adresu, który wskazano w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za rezerwację. Zwrot środków za rezerwacje nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej odwołania.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostawie mediów od dostawców zewnętrznych. W takim przypadku Usługodawca nie zwraca całości lub jakiejkolwiek części opłaty za usługę. Wszelkie postulaty dotyczące ewentualnych reklamacji z tego tytułu należy zgłaszać bezpośrednio do dostawców mediów.

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu, jak i innych kwestii związanych z usługami należy zgłaszać na adres e-mail: bok@grapetownhotel.pl lub pocztą na adres al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Usługodawca zobowiązuje się informować Klienta o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.
 2. W przypadku nieuznania przez Usługodawcę reklamacji złożonej przez Klienta może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl.

§ 8

Właścicielem praw własności intelektualnej do Serwisu, wszelkich jego rozwiązań technicznych i elementów graficznych, w tym praw autorskich, jest Usługodawca.

§ 9

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu to: 1) własny adres e-mail, 2) przeglądarka internetowa inna niż Internet Explorer albo Android IOS Windows, obsługa Java Script.

§ 10

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Klientów na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

§ 11

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 344) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Klienta.